ron rothman.ron rothman

white truffles

white truffles; this batch is worth about $3500.

white truffles; this batch is worth about $3500.


Photos by Gallery